POLÍTICA DE PRIVACITAT

DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

Identitat: COLEGIO CLAUDINA THÉVENET

NIF: R-0800859-A

Adreça postal: RAMBLA DEL CAÇADOR, 6  -08042-  BARCELONA

Telèfon: 93 427 01 25

Correu electrònic: a8003014@xtec.cat 

Dades de contacte del Delegat

Protecció de Dades: dpd@extradat.es

 

FINALITAT AMB LA QUE ES TRACTEN LES SEVES DADES

Tractem les seves dades de caràcter personal per les següents finalitats:

 • Exercir la funció educativa i orientadora, gestionar l’expedient acadèmic, difondre i donar a conèixer les activitats del centre, així com qualsevol labor pròpia a l’exercici de la docència.
 • La realització de la gestió administrativa de la matriculació, els cobraments de la mateixa i de les mensualitats corresponents.
 • L’organització d’activitats educatives, esportives i lúdiques.
 • El tractament de dades de salut i psicopedagògics necessaris per a poder realitzar la funció educativa i orientadora, així com qualsevol altra dada corresponent a les categories especials.
 • La gestió del servei de menjador i l’organització d’activitats extraescolars, per a les quals serà necessari el tractament de dades de salut i/o creences religioses.
 • El tractament d’imatges i veu.
 • Avisos a familiars.
 • La gestió administrativa corresponent a qualsevol altra activitat organitzada pel col·legi.
 • Participació en el consell escolar.
 • Gestió de les publicacions impreses o en format digital, vídeos i informacions.
 • Gestió de la informació i continguts de la nostra pàgina web <WEB> i de les xarxes socials titularitat del col·legi.
 • Gestió de RRHH dels nostres treballadors i candidats.
 • Gestió administrativa i comercial amb els proveïdors de productes i serveis.
 • Captació d’imatges per a garantir la seguretat de les persones i béns.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

 • El fonament per a tractar les seves dades personals és l’execució del contracte i dels serveis que es prestin pel centre, així com pel compliment d’una obligació legal (la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE)).
 • En el cas d’activitats complementàries i extraescolars, així com la participació en publicacions i web, el fonament per a tractar les seves dades personals és el seu consentiment explícit, bé com a titular d’aquests, bé com a representant legal del seu titular.
 • En el cas de les dades dels candidats, el fonament per a tractar les seves dades serà el consentiment informat.
 • La captació d’imatges de videovigilància es realitza sobre la base de l’interès legítim.

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

El col·legi podrà conservar les seves dades una vegada finalitzada tota relació contractual amb els intervinents durant un termini de cinc (5) anys per a complir obligacions legals, sense perjudici d’aquelles dades que hagin de conservar-se durant més temps per imposició legal o prescripció de les responsabilitats.

En el cas dels C.V. es conservaran durant un període màxim d’1 any des de la recepció d’aquest. En el cas que el candidat passi a formar part del personal de l’entitat, el C.V. s’incorporarà al seu expedient laboral.

Les imatges de videovigilància es conservaran per un temps màxim de 30 dies.

Les dades personals proporcionades es conservessin fins que se sol·liciti la supressió per part de l’interessat, sempre que procedeixi aquesta supressió.

Durant el període de conservació per obligació legal i prescripció de responsabilitats, les dades es conservaran bloquejades.

 

DESTINATARIS DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL I TIPUS

DE DADES QUE ES TRACTEN

Les seves dades i les del seu fill/a o tutelat/ada seran cedides a:

 • Els/les professionals interns i/o externs que presten el servei de Psicologia i psicopedagogia al centre.
 • La CONGREGACIÓN DE JESÚS-MARÍA PROVINCIA DE ESPAÑA amb CIF R-2802173-A, com a Òrgan de govern de la Congregació, que ostenta la representació de la titularitat del centre, amb la finalitat de realitzar totes les gestions administratives necessàries i actuant com corresponsables dels següents tractaments: Dades d’alumnes, exalumnes, pares i mares i/o tutors/es i personal del centre.
 • Bancs, caixes, al Ministeri d’Educació, a la Conselleria d’Educació (quan la mateixa el requereixi en conformitat amb el que es disposa en la D.A. 23 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació), a l’Agència Tributària, als encarregats del tractament que donen diferent suport a la CONGREGACIÓN DE JESÚS-MARÍA PROVINCIA DE ESPAÑA, així com als tercers necessaris amb els quals pugui ser necessària i/o  obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació dels serveis anteriorment referenciats.
 • La companyia d’Assegurances en l’àmbit del contracte d’assegurança escolar (aquesta companyia podrà variar d’any en any, si desitja informació sobre la mateixa, pot informar-se en la secretaria del centre).

ELS DRETS DELS INTERESSATS

Quins són els seus drets?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el COLEGIO CLAUDINA THÉVENET l’està tractant dades personals que l’interessin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les seves dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides
 • Els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals
 • En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions
 • En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable

Com pot exercir els drets?

 • Mitjançant un escrit dirigit al COLEGIO CLAUDINA THÉVENET, RAMBLA DEL CAÇADOR, 6  -08042-  BARCELONA 
 • Mitjançant un escrit dirigit al COLEGIO CLAUDINA THÉVENET a l’adreça de correu electrònic: a8003014@xtec.cat.

Quines vies de reclamació existeixen?

 • Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l’Agència Espanyola  de Protecció de Dades

CAPTACIÓ I PUBLICACIÓ D’IMATGES I SO

Per part del personal del col·legi

Es podran realitzar enregistraments d’imatges i so amb finalitats educatives pel personal del col·legi, com a treballs escolars o avaluacions. Aquests enregistraments estarien legitimats per la Llei.

Per part del pare, mare, tutors/es, familiars i coneguts dels alumnes.

La captació d’imatges de qualsevol esdeveniment públic realitzat en el recinte escolar, serà únicament per a ús personal i domèstic. Qualsevol persona (pare, mare, tutor/a, etc.) que realitzi enregistraments del seu fill o tutelat/a, familiar o conegut, en les quals s’incloguin imatges de fills/as de tercers, haurà de comptar amb el consentiment dels pares d’aquests menors o, si escau, haurà de procedir a difuminar les imatges d’aquests perquè no siguin identificables, en el cas que aquestes es pugin a qualsevol plataforma d’Internet.

Si les imatges obtingudes són difoses en entorns oberts (xarxes socials, WhatsApp, etc.) la responsabilitat recaurà sobre la persona o persones que les publiquin fora de l’àmbit privat, sense haver obtingut el consentiment previ.

TRACTAMENT DE DADES DE CATEGORIES ESPECIALS

El col·legi podrà tractar dades de salut, sempre que aquestes siguin necessàries per a la realització de la funció educativa i orientadora, sense el consentiment dels interessats, en estar el tractament emparat per la LOE.

Amb la finalitat de poder realitzar diferents activitats o serveis (menjador, activitats extraescolars, sortides, etc.) es tractaran les dades de salut i/o creences religioses (només en alguns casos concrets, per sol·licitud dels pares, mares i/o tutors/as), previ consentiment explícit dels interessats.

La negativa a facilitar les dades sol·licitades comportarà la impossibilitat de realitzar els esmentats serveis i/o activitats.

El consentiment explícit atorgat podrà ser revocat en qualsevol moment per l’interessat.

CESSIÓ DE DADES DE TERCERS

En el cas que els pares, mares i/o tutors/as, cedeixen al col·legi dades de terceres persones, (persones autoritzades per a la recollida dels alumnes en el centre escolar), els cedents seran responsables d’informar de la política de privacitat a les persones autoritzades.

VERACITAT DE LES DADES

La informació que faciliti l’interessat haurà de ser veraç, en cas contrari serà responsable del mal que pugui causar al col·legi o a tercers per no facilitar dades autèntiques.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

El col·legi tractarà les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ens comprometem a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

Mentre els interessats no ens comuniquin el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades i seran responsables de notificar-nos qualsevol variació.

TRACTAMENT DE DADES DE MENORS D’EDAT

Està prohibit facilitar dades a través d’aquest portal de persones menors de catorze (14) anys. Si alguna persona menor d’aquesta edat facilita dades, seran els seus pares o tutors els únics responsables d’aquesta situació.

VIGÈNCIA I MODIFICACIÓ DE LA PRESENT POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

El titular del Lloc es reserva el dret de modificar la seva política de privacitat en el cas que existeixi un canvi de la legislació vigent, doctrina jurisprudencial o per criteris propis empresarials. Si s’introduís algun canvi en aquesta política, el nou text es publicarà en aquesta mateixa adreça.

 

XARXES SOCIALS

 

El COLEGIO CLAUDINA THÉVENET informa als usuaris, que ha procedit a crear un perfil en les Xarxes Socials  Facebook, Twitter, Instagram i YouTube, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada pel COLEGIO CLAUDINA THÉVENET, mostrant així interès en la informació que es publiciti  a  la  Xarxa.  En  unir-se  a  la nostra  pàgina,  ens  facilita  el seu  consentiment  pel tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

El COLEGIO CLAUDINA THÉVENET té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari, en especial, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només seran utilitzades dintre de la mateixa Xarxa Social. No són incorporades a cap sistema de tractament.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, exercitats davant el COLEGIO CLAUDINA THÉVENET, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic a8003014@xtec.cat  d’acord amb el RGPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

 • Accés: Vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris.
 • Rectificació:  Només  podrà satisfer-se  en  relació  a  aquella  informació  que   es trobi sota el control del COLEGIO CLAUDINA THÉVENET, per  exemple, eliminar  comentaris  publicats  en  la  pròpia  pàgina.

Normalment,  aquest  dret deurà exercir-lo davant la Xarxa Social.

 • Supressió i/o Oposició:  Com  en  el  cas  anterior,  només  podrà  satisfer-se  en relació  a aquella informació que es trobi sota el control del COLEGIO CLAUDINA THÉVENET, per exemple, deixar d’estar unit al perfil.

El COLEGIO CLAUDINA THÉVENET realitzarà les següents actuacions:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació en el perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina del COLEGIO CLAUDINA THÉVENET. 
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
 • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es van publicar en el perfil de l’usuari.

 

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions,  eliminar  els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per això deurà accedir a la seva configuració de privacitat.

 

Publicacions

L’usuari, una vegada unit a la pàgina del COLEGIO CLAUDINA THÉVENET, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportats per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos,  gaudir dels  drets  d’autor i de propietat  intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decoro, i/o que  infringeixin o violin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, el COLEGIO CLAUDINA THÉVENET es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

El COLEGIO CLAUDINA THÉVENET no es farà responsable del contingut que lliurement ha publicat un usuari.

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres  usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privadesa.

Les imatges que puguin publicar-se en la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part del COLEGIO CLAUDINA THÉVENET, però sí que romandran a la Xarxa Social.

 

Concursos i promocions

El COLEGIO CLAUDINA THÉVENET es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i  amb  qualsevol  altra  norma  que  li  sigui  aplicable.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, ni les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

 

Publicitat

El COLEGIO CLAUDINA THÉVENET utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la normativa vigent de protecció de dades i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina del COLEGIO CLAUDINA THÉVENET  perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

 

A continuació detallem l’enllaç a la política de privadesa de la Xarxa Social:

 

Facebook:   https://www.facebook.com/help/323540651073243/

Twitter:     https://twitter.com /privacy

Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/#

You Tube: https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/

Aquesta web utilitza cookies pròpies per al seu correcte funcionament. En fer clic al botó d\'acord, acceptes l\'ús d\'aquestes tecnologies i el processament de les dades per a aquests propòsits. Més informació    Més informació
Privacidad